Władza rodzicielska jest sprawowana przez rodziców od chwili narodzin dziecka do momentu ukończenia przez nie osiemnastego roku życia, czyli do osiągnięcia pełnoletności. Zdarza się jednak, że władza rodzicielska może ulec ograniczeniu, zawieszeniu, a nawet rodzice mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej,

Dzieci, do chwili ukończenia przez nie osiemnastego roku życia, podlegają władzy rodzicielskiej. Nakłada to na rodziców pewne obowiązki i prawa względem dziecka, ale wcale nie oznacza, że rodzic może sprawować nad swoim podopieczny władzę nieograniczoną i postępować z nim całkowicie