Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska jest sprawowana przez rodziców od chwili narodzin dziecka do momentu ukończenia przez nie osiemnastego roku życia, czyli do osiągnięcia pełnoletności. Zdarza się jednak, że władza rodzicielska może ulec ograniczeniu, zawieszeniu, a nawet rodzice mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, chociaż dzieje się to w bardzo rzadkich przypadkach. Ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd orzeka w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy rozwodu rodziców. W przypadku rozłączenia rodziców sąd może powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców. Może to być zarówno matka jak i ojciec. Sądy opiekuńcze zdecydowanie częściej jednak przyznają władzę rodzicielską matce, wychodząc z założenia, że jest ona bardziej przygotowana do tej funkcji. Oczywiście nie zawsze jest to prawda i coraz częściej ojcowie dochodzą swoich praw, twierdząc, że nie można ograniczać ich władzy ze względu na płeć. I rzeczywiście w tym względzie maja rację. Jeśli władza rodzicielska jednego z rodziców jest ograniczona, sąd orzeka w jakich sprawach prawo wypowiedzi ma drugi z rodziców. To może dotyczyć spraw tak prozaicznych jak miejsce spędzania wakacji, albo wybór lekarza, ale i poważniejszych jak na przykład wybór przyszłej szkoły i miejsca zamieszkania, wydania paszportu. Te wszystkie rzeczy są jasno określone wyrokiem sądu. Sąd może ograniczyć też władzę rodzicielską, kiedy zagrożone jest dobro dziecka. Może to dotyczyć interesów osobistych albo ewentualnego majątku. W takich przypadkach dobro dziecka jest sprawą nadrzędną. Jeśli takie dobro sąd uzna za zagrożone, może skierować rodziców na specjalną terapię, określić zakres czynności, których rodzice nie mogą wykonać bez pozwolenia sądu, ustanowić kuratora, który będzie czuwał nad majątkiem dziecka, ewentualnie – w ostateczności – umieścić dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej ewentualnie w rodzinie zastępczej. Nawet jednak, kiedy władza rodzicielska jest ograniczona, rodzice i tak są zobowiązani do płacenia zasądzonych alimentów. Ograniczenie władzy z tego nie zwalnia. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej składa zazwyczaj jedno z rodziców. Są to zazwyczaj bardzo trudne sprawy do rozstrzygnięcia. Wniosek taki bowiem często jest składany w momencie, kiedy dochodzi do rozwodu rodziców. Sąd musi wtedy rozstrzygnąć, czy rzeczywiście dochodzi do zagrożenia dobra dziecka ze strony jednego z rodziców, czy jest to element przemyślanej taktyki jednego z partnerów. Niestety, w przypadku rozwodów bardzo często wygrywają złe emocje i rodzice zapominają o nadrzędnej sprawie, jaka jest dobro ich dziecka. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej mogą składać również inne osoby, które znają sytuacje dziecka i uważają, że w domu dochodzi do niekorzystnych dla niego sytuacji. Dziecko może być na przykład bite, dręczone psychicznie, zaniedbane. Taki wniosek składają czasami inni członkowie rodziny, (chociaż są to sytuacje rzadkie), ewentualnie takie instytucje jak szkoła, policja. Są też sytuacje, kiedy sam sąd wszczyna postępowanie z urzędu. W takiej sytuacji o tym fakcie są zawiadamiani rodzice odrębnym pismem. Mają wtedy możliwość powołania własnych świadków i przedstawienia dowodów wobec zarzutów, jakie są wobec nich zgłoszone. W sytuacjach skrajnych rodzice mogą być całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej. Takie pozbawienie władzy niestety zdarza się, chociaż jest to skrajna ingerencja państwa w sytuację rodzinną. Tak jednak, gdzie chodzi o dobro dziecka, trzeba podjąć wszelkie starania, by miało ono odpowiednie warunki do rozwoju.

 

 

Dodaj komentarz

Next Post

Kształtowanie postaw agresywnych w środowisku rodzinnym

pt. lut 12 , 2016
Wydawałoby się, że agresja jest zjawiskiem, którego nie powinno doświadczyć się w środowisku rodzimym. Przecież rodzina powinna zapewniać wsparcie, otaczać swoich członków miłością i pomocą. Niestety badania pokazują, że to często rodzina jest źródłem zachowań agresywnych u dzieci. Czasami przyczyną są postawy rodziców, którzy nie akceptują swoich dzieci. Przyczyny tego […]

Podobne